• 0548 - 540643
 • Algemene voorwaarden

  Artikel 1 Definities:

  In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

  Opdrachtnemer: RM-Vision, gevestigd te Neonstraat 5G, (7463 PE) in Rijssen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 52176762, hierna te noemen RM-Vision. RM-Vision is een onderneming die zich bezig houdt met het verkopen en installeren van beveiligingsproducten.

  Opdrachtgever: Het bedrijf, de onderneming of de natuurlijke persoon die te kennen heeft gegeven een of meerdere (beveiligings)producten van RM-Vision te willen kopen en gebruik te willen maken van de door RM-Vision aangeboden diensten.

  Opdracht: Iedere door RM-Vision met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst c.q. opdracht die betrekking heeft op de door RM-Vision aangeboden producten en/of diensten.

  Artikel 2 Toepasselijkheid:

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes waarbij opdrachtnemer diensten en/of producten aan een opdrachtgever levert, ook indien deze diensten en/of producten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
  2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
  3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door opdrachtnemer van de hand gewezen.
  4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen indien dit het geval is in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  5. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  6. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.

  Artikel 3 Overeenkomst:

  1. Overeenkomsten kunnen zowel monding, schriftelijk, als ook via een offerte tot stand komen.
  2. Na de tot standkoming van de overeenkomst zal de opdrachtnemer deze overeenkomst bevestigen door middel van een orderbevestiging of een akoord via de mail.

  Artikel 4 Offertes:

  1. Opdrachtnemer kan gebruik maken van offertes, waarbij de geldigheidsduur steeds zal worden vermeld. Indien de geldigheidsduur niet vermeld wordt geldt er een geldigheidsduur van drie weken.
  2. Opdrachtnemer kan niet aan offertes worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen bevatten.
  3. Eventuele offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij:

  1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
  2. Indien het nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht, heeft opdrachtnemer het recht de dienst, geheel of ten delen, door derden uit te laten voeren. Dit geschiedt zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer doet hierbij zijn uiterste best om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteiten te bereiken.
  3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.
  4. Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

  Artikel 6 Verstrekken van informatie:

  1. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat informatie tijdig aan de opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien opdrachtgever de gegevens niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan opdrachtnemer verstrekt kan opdrachtgever geen aanspraak maken op een te late oplevering en/of uitvoering door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft indien dit het geval is het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten die worden gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.

  Artikel 7 Wijziging van de opdracht:

  1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer in beginsel de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatieve gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.
  2. Indien wijziging meerwerk ten gevolgen heeft, mag opdrachtnemer de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtnemer brengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan hemzelf kunnen worden toegerekend.

  Artikel 8 Betaling en incassokosten:

  1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, op een door opdrachtnemer aan te geven bankrekeningnummer.
  2. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze alsdan een wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast worden incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-.
  3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  4. Indien bij opdrachtnemer het faillissement wordt uitgesproken behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om ineens betaling van het gehele bedrag te vorderen.

  Artikel 9 Klachten:

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, dan wel indien dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, kenbaar maken aan opdrachtnemer en wel via telefoon (06-11593980 of 0548-540643) of e-mail ( info@rm-vision.nl). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer hier adequaat op kan reageren.
  2. Eventuele klachten zullen door opdrachtnemer binnen twee weken beantwoord worden. Daargelaten de situaties waarin dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk mede en doet hij zijn uiterste best om zo spoedig mogelijk alsnog te reageren.
  3. Indien een klacht – naar de mening van opdrachtnemer – gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 10.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid:

  1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van opdrachtnemer bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst c.q. opdracht indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van opdrachtnemer.
  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten die worden gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.
  3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan;
   • gevolgschade;
   • gederfde winst;
   • gemiste besparingen en
   • schade door bedrijfsstagnatie.
  4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;
   • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
   • de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
   • de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.

   Dit alles mits het schade betreft waarvoor opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden aansprakelijk gesteld kan worden.

  5. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden. Derden dienen hier zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor af te sluiten.
  6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.
  7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot éénmaal de hoogte van het betreffende factuurbedrag, dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft.

  Artikel 11 Geheimhouding:

  1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de informatie.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

  Artikel 12 Overmacht:

  1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever, opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.
  3. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
  4. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht gedeeltelijk de verplichtingen is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd dit gedeelte aan opdrachtgever te factureren. De opdrachtgever is gehouden om deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  5. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van eventuele ontstane schade aan de andere partij. Voor zover het een servicecontract betreft, kan de overeenkomst indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt slechts gedeeltelijk ontbonden worden. Pas indien de overmacht langer duurt dan zes maanden kan de gehele overeenkomst worden ontbonden.

  Artikel 13 Opschorting en ontbinding:

  1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien;
   • de opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
   • opdrachtgever goede gronden heeft om e vrezen dat de opdrachtgever niet aan de verplichtingen na zal komen;
   • door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever van opdrachtnemer niet langer gevergd kan worden dat deze de overeenkomst tegen de ten tijde overeengekomen voorwaarden zal nakomen.
  2. Indien opdrachtnemer over gaat tot ontbinding of opschorting, is opdrachtnemer op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van eventuele schade van opdrachtgever.
  3. Op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
  4. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is of indien er zich omstandigheden voor doen waardoor instandhouding door de opdrachtnemer niet in redelijkheid gevergd kan worden.
  5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de bestaande vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  6. Indien ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, dient opdrachtgever de schade die opdrachtnemer heeft geleden te vergoeden.
  7. Indien de overeenkomst tussentijds door opdrachtnemer wordt opgezegd zal deze zorg dragen, in overleg met opdrachtgever, dat de nog te verrichten werkzaamheden worden overgedragen aan een derde, tenzij dit niet in redelijkheid van de opdrachtnemer gevergd kan worden, of er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

  Artikel 14 Toepasselijk recht:

  Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. De bevoegde rechter zal zijn de rechter in het arrondissement Almelo, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.